متن آهنگ 가질 수 없는 너 (화생방실 클레오파트라) (Bonus Track) از 金延佑

- 金延佑

14 👁
술에 취한 니 목소리
문득 생각났다던 그 말
슬픈 예감 가누면서
네게로 달려갔던 날 그 밤
희미한 두 눈으로
날 반기며 넌 말했지
헤어진 그를 위해선 남아있는
네 삶도 버릴 수 있다고
며칠 사이 야윈 널 달래고
집으로 돌아오면서
마지막까지도 하지 못한 말
혼자서 되뇌였었지
사랑한다는 마음으로도
가질 수 없는 사람이 있어
나를 봐 이렇게 곁에 있어도
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
널 갖지 못하잖아
붉어진 두 눈으로
나를 보며 넌 물었지
사랑의 다른 이름은
아픔이라는 것을 알고 있느냐고
며칠 사이 야윈 널 달래고
집으로 돌아오면서
마지막까지도 하지 못한 말
혼자서 되뇌였었지
사랑한다는 마음으로도
가질 수 없는 사람이 있어
나를 봐 이렇게 곁에 있어도
널 갖지 못하잖아
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

مهدی احمدوند
باران
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.41821503639221Array ( [depedency load] => 0.0003359317779541 [music find] => 0.028424978256226 [t0.1] => 0.02842903137207 [artist musics] => 0.20853209495544 [rate] => 0.21315002441406 [sugesstion] => 0.22264409065247 [sync array] => 0.24514603614807 [titles load] => 0.24539709091187 [comments load] => 0.24578809738159 [best users load] => 0.41353702545166 [before view load] => 0.41354012489319 ) 0.4683