متن آهنگ 만약에 말야 (화생방실 클레오파트라) (Bonus Track) از 金延佑

- 金延佑

21 👁
만약에 말야 우리
조금 어렸었다면
지금 어땠었을까
만약에 말야 우리
지금 이럴 거라면
후회 하진 않을까
세월에 닫혀진 우리의 연이
더는 허락되어 지지 않아도
Woo 만약에 말야 우리
조금 어렸었다면
지금 어땠었을까
만약에 말야 우리
지금 이럴 거라면
후회 하진 않을까
세월에 닫혀진 우리의 날이
이젠 바랜 기억뿐일지라도
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Woo 만약에 말야 우리
조금 어렸었다면
지금 어땠었을까
만약에 말야 우리
지금 이럴 거라면
후회 하진 않을까
만약에 말야 만약에 말야
Woo 만약에 말야 우리
같은 마음이라면
다시 되돌아볼까
만약에 말야 우리
정말 사랑했다면
지워 낼 수 있을까
만약에 말야
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.4217631816864Array ( [depedency load] => 0.00033903121948242 [music find] => 0.034059047698975 [t0.1] => 0.034062147140503 [artist musics] => 0.22087907791138 [rate] => 0.2256920337677 [sugesstion] => 0.2354941368103 [sync array] => 0.25745010375977 [titles load] => 0.25771498680115 [comments load] => 0.25812101364136 [best users load] => 0.41826105117798 [before view load] => 0.41826295852661 ) 0.4753