متن آهنگ 벌써 (Already) از 태민

- 태민

27 👁
글쎄 넌 어떻게 지내니
날 떠나버린 뒤
날 버린 그날 뒤 Oh
네게 받았던 그 모든 건
다 거짓이었어 다 거짓이 됐어
내겐 꿈처럼 다가왔지
나와는 숨처럼 따뜻한
이유가 없었지 그땐 꼭 그랬어
넌 어떻게 지내
난 전처럼 잘 지내 난 벌써 벌써
나 없이 잘 지내
너도 날 알기 전처럼 벌써 벌써
오늘부터 준비할 게 좀 더 생겼어
너와 어디서든 또 언제든
마주칠 준비를 해야겠어
혹시 누군가 우릴 기억해
잘 지내냐 내게 물어도
이젠 그저 넌 친구라고 Oh oh oh
내겐 꿈처럼 다가왔지
나와는 숨처럼 따뜻한
ریتم
دانلود
이유가 없었지 그땐 꼭 그랬어
넌 어떻게 지내
난 전처럼 잘 지내 난 벌써 벌써
나 없이 잘 지내
너도 날 알기 전처럼 벌써 벌써
나 혼자가 됐던 날
네 등 뒤에 뱉었던 말
우리를 잊지 마
언제라도 꺼내볼 수 있게
그렇게 말했는데
나 그렇게 말했는데
널 보내는 게
더 편하게 느껴져 벌써 내게
넌 어떻게 지내
난 전처럼 잘 지내 난 벌써 벌써
나 없이 잘 지내
너도 날 알기 전처럼 벌써 벌써
벌써 벌써
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سیروان خسروی
7 باند
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.34977006912231Array ( [depedency load] => 0.00034999847412109 [music find] => 0.029251098632812 [t0.1] => 0.029256105422974 [artist musics] => 0.1455659866333 [rate] => 0.15010809898376 [sugesstion] => 0.15987300872803 [sync array] => 0.16997694969177 [titles load] => 0.17021894454956 [comments load] => 0.1706109046936 [best users load] => 0.3459300994873 [before view load] => 0.34593105316162 ) 0.4075