متن آهنگ Ancora vivo از Adriano Celentano

- Adriano Celentano


24 👁


Non si gioca coi sentimenti
Non ho giocato mai...
Ma se dai retta a quel che senti
Quanti guai

Io non volevo ferir nessuno
Eppur l'ho fatto sai
Chissà cosa darei...
Ma è troppo tardi ormai

Ciò che è riamasto, quel che c'è
Io l'ho già dato a te
E ho ricevuto, lo sai anche tu
Molto di più

Tu sei arrivata quando io
Non ti aspettavo ormai
Sei la mia vita tu...
Tutte le donne tu...

Ancora vivo
Sì, ancora vivo
Esagerato dentro e invece fuori schivo
Emozionato, innamorato
Ma con un fondo opaco un poco addolorato

Mi piove dentro


Il tetto è aperto
Il mio passato chissà com'è non ha il coperchio
Ma io ti amo
Tu non sei sola, la tua presenza adesso quanto mi consola...

L'entusiasmo che avevo quan'ero bambino
Ogni tanto ritorna e mi esplode nel cuore
Specialmente se a volte mi vieni vicino
E mi sento arrivare ondate d'amore

Ancora vivo
Sì, ancora vivo
Esagerato dentro e invece fuori schivo
Emozionato, innamorato
Ma con un fondo opaco un poco addolorato

Non si gioca coi sentimenti
Non ho giocato mai...
Ma se dai retta a quel che senti
Quanti guai

Io non volevo ferir nessuno
Eppur l'ho fatto sai
Chissà cosa darei...
Ma è troppo tardi ormai

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

باران
حبیب
محبوب ترین ها
Adriano Celentano

ارسال

ارسال

0.24362802505493Array ( [depedency load] => 0.0033309459686279 [music find] => 0.039474010467529 [t0.1] => 0.039478063583374 [artist musics] => 0.15698099136353 [rate] => 0.1605179309845 [sugesstion] => 0.17682003974915 [sync array] => 0.17717409133911 [titles load] => 0.17782402038574 [recent load] => 0.17883491516113 [comments load] => 0.17943596839905 [best users load] => 0.23950004577637 [before view load] => 0.239501953125 ) 0.3290