متن آهنگ Ancora vivo از Adriano Celentano

- Adriano Celentano

54 👁
Non si gioca coi sentimenti
Non ho giocato mai...
Ma se dai retta a quel che senti
Quanti guai

Io non volevo ferir nessuno
Eppur l'ho fatto sai
Chissà cosa darei...
Ma è troppo tardi ormai

Ciò che è riamasto, quel che c'è
Io l'ho già dato a te
E ho ricevuto, lo sai anche tu
Molto di più

Tu sei arrivata quando io
Non ti aspettavo ormai
Sei la mia vita tu...
Tutte le donne tu...

Ancora vivo
Sì, Ancora vivo
Esagerato dentro e invece fuori schivo
Emozionato, innamorato
Ma con un fondo opaco un poco addolorato

Mi piove dentro
ریتم
دانلود
Il tetto è aperto
Il mio passato chissà com'è non ha il coperchio
Ma io ti amo
Tu non sei sola, la tua presenza adesso quanto mi consola...

L'entusiasmo che avevo quan'ero bambino
Ogni tanto ritorna e mi esplode nel cuore
Specialmente se a volte mi vieni vicino
E mi sento arrivare ondate d'amore

Ancora vivo
Sì, Ancora vivo
Esagerato dentro e invece fuori schivo
Emozionato, innamorato
Ma con un fondo opaco un poco addolorato

Non si gioca coi sentimenti
Non ho giocato mai...
Ma se dai retta a quel che senti
Quanti guai

Io non volevo ferir nessuno
Eppur l'ho fatto sai
Chissà cosa darei...
Ma è troppo tardi ormai
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

محسن ابراهیم زاده
علیرضا جی‌جی
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.42011499404907Array ( [depedency load] => 0.00034904479980469 [music find] => 0.026912927627563 [t0.1] => 0.026916027069092 [artist musics] => 0.20627093315125 [rate] => 0.21101593971252 [sugesstion] => 0.22119092941284 [sync array] => 0.24612498283386 [titles load] => 0.24642395973206 [comments load] => 0.24685788154602 [best users load] => 0.41548204421997 [before view load] => 0.4154839515686 ) 0.4755