متن آهنگ I Need You از Ailee

- Ailee

27 👁
아직 기억나
니가 날 두고 떠난 그날
가지 말라고
울면서 널 붙잡던 것도
뒤돌아 보면
지금은 살짝 창피해도
있잖아 지금 나 너에게
하고 싶은 말들이
너무 많아
널 보며 I need you
아직도 I need you
변했다는 그 말
지겹다는 그 말
하지 말 걸 oh no
I need you
아직 난 I’m in love
이제 그만 날 울리지마
날 밀어내지마
아직 생각나
그날에 힘들었던 내가
숨은 쉬는데
가슴이 왜 이리 답답해
되돌려 보면
내가 뭘 잘못 했던 걸까
있잖아 지금 나 너에게
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
다시 하고 싶은 말들이 많아
널 보며 I need you
아직도 I need you
변했다는 그 말
지겹다는 그 말
하지 말 걸 oh no
I need you
아직 난 I’m in love
이제 그만 날 울리지마
날 밀어내지마
oh baby don’t you run away
좋았던 기억 속에
나는 머물러 널 기다리며
애타게 너를 불러
널 보며 I need you
아직도 I need you
변했다는 그 말
지겹다는 그 말
하지 말 걸 oh no
I need you
아직 난 I’m in love
이제 그만 날 울리지마
날 밀어내지마
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.24180006980896Array ( [depedency load] => 0.00034308433532715 [music find] => 0.037448883056641 [t0.1] => 0.037451982498169 [artist musics] => 0.14999389648438 [rate] => 0.15458703041077 [sugesstion] => 0.16398811340332 [sync array] => 0.17171311378479 [titles load] => 0.17198395729065 [comments load] => 0.17241096496582 [best users load] => 0.23921394348145 [before view load] => 0.23921608924866 ) 0.3097