متن آهنگ I Have But One Heart از Al Martino

- Al Martino

37 👁
I have but one heart, this heart I bring you
I have but one heart to share with you
I have but one dream that I can cling to
You are the one dream I pray comes true
My darling, until I saw you, I never felt this way
And nobody else before you, ever has heard me say
You are my one love, my life I live for you
I have but one heart to give to you

Dicimo o mari, facimu l'amore
A curi a curi che ci passa
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Ca u mare parla e na' carezza
Ma a tia la brezza, fina murir
You are my one love, my love I live for you
I have but one heart to give to you

Let us tell the sea that we are making love
Heart to heart till the end of time
Because the sea whispers and caresses us
So does the breeze till the time we die
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

احمد سعیدی
محمد رضا گلزار
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.31815505027771Array ( [depedency load] => 0.00033688545227051 [music find] => 0.026978015899658 [t0.1] => 0.026981830596924 [artist musics] => 0.11233592033386 [rate] => 0.11718702316284 [sugesstion] => 0.12689590454102 [sync array] => 0.14513397216797 [titles load] => 0.14539098739624 [comments load] => 0.14577984809875 [best users load] => 0.31583189964294 [before view load] => 0.31583404541016 ) 0.3688