تصویر آهنگ متن آهنگ Raze Khelghat از Anoushirvan Rohani از Anoushirvan Rohani

متن آهنگ Raze Khelghat از Anoushirvan Rohani

- Anoushirvan Rohani


138 👁


دارم سوالی ای خدا
ای آشنا با فکر ما
وی قادر قدرت نما
چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را
قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان را؟
ای داور عرش آفرین
صورتگر فرش زمین
وی مالک ملک یقین
باید به بال اندیشه پویم هفت آسمانت را
یک یک ببینم هم ثابت و هم سیارگانت را
باید سیاحتها کنم در زهره و در مشتری
شاید که خورشید افکند آنجا فروغ دیگری


تا مگر در آسمان، در دل آن اختران
زانچه می جوید بشر ذره ای یابم نشان
شاید آنجا زندگی ، دور از این غوغا بُوَد
معنی صلح و صفا بلکه در آنجا بُوَد
جویای راز خلقتم هان ای خدای مهربان
باشهپر اندیشه ها بر قله ی عرشم رسان
دارم سوالی ای خدا ای آشنا با فکر ما
وی قادر قدرت نما
چون می نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را
قسمت چه کردی از ملک هستی افلاکیان را؟


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.19687795639038Array ( [depedency load] => 0.00030398368835449 [music find] => 0.014739036560059 [t0.1] => 0.014740943908691 [artist musics] => 0.087430953979492 [rate] => 0.091076850891113 [sugesstion] => 0.097235918045044 [sync array] => 0.097421884536743 [titles load] => 0.097651958465576 [comments load] => 0.098013877868652 [best users load] => 0.19471096992493 [before view load] => 0.19471287727356 ) 0.2476