متن آهنگ Noche De Romance از Armik

- Armik

20 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.42833709716797Array ( [depedency load] => 0.00033116340637207 [music find] => 0.027300119400024 [t0.1] => 0.02730393409729 [artist musics] => 0.20232105255127 [rate] => 0.20694708824158 [sugesstion] => 0.21654009819031 [sync array] => 0.23866701126099 [titles load] => 0.23894214630127 [comments load] => 0.23935198783875 [best users load] => 0.42569494247437 [before view load] => 0.42569708824158 ) 0.4816