متن آهنگ Sorkhi از Bamdad

- Bamdad


6 👁


؛[آغازین]؛
فریبت می دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست
حریفا! گوش سرما برده است این، یادگار سیلی سرد زمستان است
چه می گویی که بیگه شد، سحر شد، بامداد آمد
بامداد آمد

؛[قسمت اول]؛
میبینی انسان بنداز یه توف توش
میسازن بت میذارن واسه فروش
قیمت من چیه من با خودم بی گله میکنم
طی دنده چپ رو پا پر رو
نه بی ادب، بد دهن نه احمق
کله پر، از دستم رفت شانس به آب پرید دسته گل
من شعرم لنگ حسه نه کلمه لنگ مخ
من رپو کره میکنم سیخ مو به تن رنگ رخ
میشه زرد من میگم چه بد که کاش بودم سرخ پوست
میدیدم زندگی چه رنگه
هر روز میگذره من نزدیک تر به مرگ
کیف نمیشه احدی آرامش تو خوابت حقه
چی
پس من میبینی من دنبال دردم
که بگیره سرم ببندم به گلوله هر دم
تو آتیش گلوم باروت بریزه شعر
من تف کنم تو روحیه ی ساکنین شهرم


شَ شک نکن زمین که خوردم از حالا باختم
من فقط مهمه نمردن دندونم تیز ترک دیوارو پوشوندم
این قلعه غیر قابل فتحه مثل گورم
من نه دنبال پولم فقط دنبال حقیقت
گرفته افسارمو فقر و هوش پر از شریعت
واسه شادی روحم
بپیچید سریعا یه نسخه نُه میلی تو خشابت بذار رو شقیقم
شب که وقت شکره وقت شر گذشته رقیبم
ببین چه دنیا پوچه تهش گور تنگه عجیبن
سرخی من از آتیش زرد رپ شهریه
که تو جوب خیابوناش ریخته خون بقیه
رپ کن چاقال پی تبلیغه رکش همینه
رپ کن هیپ هاپ دنبال پوله بخیه جا سردیش
وا شده میپاچه شعر رو ورق بعدیش
تو کجا رو گشتی
طرف ما میشه خزون قبل سردی
ما تو خیابونیم آشغال منتظر سبزی
چیریکی تنم نیست و کل عمر جنگیدم
من آروم تر یه روز خوب میاد و رنگی
هوا پسه کد خدا گرگ گرفته بیخ میش
این گله بی سگ شده چون بره گرفت تصمیم
قصه های ما شده ترس، تفرقه، تبعیض
حکایت ما حکم حکومت به تختی

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.16376209259033Array ( [depedency load] => 0.00046706199645996 [music find] => 0.031255006790161 [t0.1] => 0.031260013580322 [artist musics] => 0.11118507385254 [rate] => 0.11520504951477 [sugesstion] => 0.12130403518677 [sync array] => 0.12159609794617 [titles load] => 0.12190008163452 [recent load] => 0.12249708175659 [comments load] => 0.12296295166016 [best users load] => 0.16163396835327 [before view load] => 0.16163611412048 ) 0.2190