متن آهنگ YeY از BEAST

- BEAST

29 👁
불필요한 감정의 연소
난 더 이상 태울 게 없어
하염없이 돌고 돌아도
결국엔 다시 제자리인 걸
수없이 넘어지고 또 일어나
I need your hand
뻗어 봐도 닿지 않아
마음 둘 곳 하나 없는 채로
살아가려면 내가 미쳐야 해
L o v e l e s s
쓸데없는 Emotion
위로 섞인 말도 No thanks
불필요한 감정 죽여
의미 없이 부딪혀 저 잔에다
이미 다 깨져 부서진 마음
다 같이 망가져 엉망진창
다 흔들어 이 밤을 제끼자
Everybody stand up
하나도 빠짐없이
Hotter than summer time
열 올리고
Everybody stand up
우리 모두 다 같이
하나도 빠짐없이
Yey Yey Yey Yey
다 필요 없어 다
아무런 기대 바람도 가질 수 없어
Woo
Yey Yey Yey Yey
더 들이부어 봐
속이 닳고 닳아 찢겨도 난 상관없어
Yey Yey Yey Yey
다 버리고 가볍게 날아가
Yey Yey Yey Yey
오늘은 모든 걸 다 내려놔
Yey Yey Yey Yey
더 들이부어 봐
Yey Yey Yey Yey
Hotter than summer time
슬픔에 젖는 것조차 지겨워
거울 속에 나는 울고 있지 않아
모든 걸 다 내려놓은 채로
가쁜 숨을 몰아쉬며 살아가
믿음에 대한 대가는 언제나 배신
이젠 놀랄 것도 없어
속은 내가 바보지
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
사랑 사람 다 똑같아 결국 내가 내린
결론은 하나 나 혼자다
처음부터 끝까지
Everybody stand up
하나도 빠짐없이
Hotter than summer time
열 올리고
Everybody stand up
우리 모두 다 같이
하나도 빠짐없이
Yey Yey Yey Yey
다 필요 없어 다
아무런 기대 바람도 가질 수 없어
Woo
Yey Yey Yey Yey
더 들이부어 봐
속이 닳고 닳아 찢겨도 난 상관없어
Yey Yey Yey Yey
다 버리고 가볍게 날아가
Yey Yey Yey Yey
오늘은 모든 걸 다 내려놔
Yey Yey Yey Yey
더 들이부어 봐
Yey Yey Yey Yey
Hotter than summer time
그래 이건 널 잊기 위함인 것 같아
모든 건 그저 핑계일 뿐
돌아오지 않는 널 기다리다
모든 게 미워져 버린 걸
Yey Yey Yey Yey
다 필요 없어 다
아무런 기대 바람도 가질 수 없어
Woo
Yey Yey Yey Yey
더 들이부어 봐
속이 닳고 닳아 찢겨도 난 상관없어
Yey Yey Yey Yey
다 버리고 가볍게 날아가
Yey Yey Yey Yey
오늘은 모든 걸 다 내려놔
Yey Yey Yey Yey
더 들이부어 봐
Yey Yey Yey Yey
Hotter than summer time
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

سیروان خسروی
آرمین
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.42692589759827Array ( [depedency load] => 0.00032782554626465 [music find] => 0.027533054351807 [t0.1] => 0.027535915374756 [artist musics] => 0.209547996521 [rate] => 0.21433997154236 [sugesstion] => 0.22456693649292 [sync array] => 0.2471239566803 [titles load] => 0.24737191200256 [comments load] => 0.24781394004822 [best users load] => 0.42432498931885 [before view load] => 0.42432594299316 ) 0.4815