متن آهنگ Rocks and Gravel از Bob Dylan

- Bob Dylan

29 👁
Takes rocks and gravel, baby, make a solid road
Make a solid road
Takes rocks and gravel, baby, make a solid road
Make a solid road

Takes a good woman mama
To satisfy my weary soul

Have you ever been down on that Mobil and K. C. line
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Have you ever been down on that Mobil and K. C. line?

Well I just want to ask you
If you seen that gal of mine
Don't the clouds look lonesome shining across the sea
Don't the clouds look lonesome shining across the sea
Don't my gal look good
When she's comin' after me?
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.36192297935486Array ( [depedency load] => 0.00052189826965332 [music find] => 0.042866945266724 [t0.1] => 0.042870998382568 [artist musics] => 0.21651101112366 [rate] => 0.22224307060242 [sugesstion] => 0.23970007896423 [sync array] => 0.23999905586243 [titles load] => 0.24053406715393 [comments load] => 0.24097490310669 [best users load] => 0.35749006271362 [before view load] => 0.35749197006226 ) 0.4482