متن آهنگ Chikar Konam Barat? از Bomrani

- Bomrani

24 👁دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.16236710548401Array ( [depedency load] => 0.00032210350036621 [music find] => 0.021432161331177 [t0.1] => 0.021435022354126 [artist musics] => 0.049179077148438 [rate] => 0.054075002670288 [sugesstion] => 0.061491012573242 [sync array] => 0.095511198043823 [titles load] => 0.096270084381104 [comments load] => 0.096657991409302 [best users load] => 0.15478014945984 [before view load] => 0.15478110313416 ) 0.2139