متن آهنگ Chikar Konam Barat? از Bomrani

- Bomrani

20 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

1.50767993927Array ( [depedency load] => 0.00062990188598633 [music find] => 1.1480610370636 [t0.1] => 1.1480650901794 [artist musics] => 1.3480360507965 [rate] => 1.3586618900299 [sugesstion] => 1.3772950172424 [sync array] => 1.3775980472565 [titles load] => 1.3779189586639 [comments load] => 1.3784410953522 [best users load] => 1.5005340576172 [before view load] => 1.5005359649658 ) 1.5956