متن آهنگ Circus از Bomrani feat Bomrani feat Arshia Jam

- Bomrani, Martin Shamoonpour, Arshia Jam

19 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.339115858078Array ( [depedency load] => 0.00033092498779297 [music find] => 0.047868967056274 [t0.1] => 0.047873020172119 [artist musics] => 0.13698983192444 [rate] => 0.14166283607483 [sugesstion] => 0.15114092826843 [sync array] => 0.16911387443542 [titles load] => 0.16937303543091 [comments load] => 0.16977596282959 [best users load] => 0.33581686019897 [before view load] => 0.33581781387329 ) 0.3933