متن آهنگ Darooni از Bomrani

- Bomrani

36 👁دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.15479183197021Array ( [depedency load] => 0.00033378601074219 [music find] => 0.019317865371704 [t0.1] => 0.019320964813232 [artist musics] => 0.046004772186279 [rate] => 0.051161766052246 [sugesstion] => 0.058795928955078 [sync array] => 0.093071937561035 [titles load] => 0.09332799911499 [comments load] => 0.093714952468872 [best users load] => 0.15177488327026 [before view load] => 0.15177583694458 ) 0.2053