متن آهنگ Darooni از Bomrani

- Bomrani

29 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.35294699668884Array ( [depedency load] => 0.00062394142150879 [music find] => 0.042475938796997 [t0.1] => 0.042479991912842 [artist musics] => 0.20319199562073 [rate] => 0.21035289764404 [sugesstion] => 0.22599101066589 [sync array] => 0.22630500793457 [titles load] => 0.22664785385132 [comments load] => 0.23356485366821 [best users load] => 0.34894180297852 [before view load] => 0.34894394874573 ) 0.4374