متن آهنگ Determinism And Probability از Bomrani feat Martin Shamoonpour

- Bomrani, Martin Shamoonpour

68 👁دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.15669298171997Array ( [depedency load] => 0.00031590461730957 [music find] => 0.025343894958496 [t0.1] => 0.025346994400024 [artist musics] => 0.052788019180298 [rate] => 0.057575941085815 [sugesstion] => 0.064553022384644 [sync array] => 0.096444845199585 [titles load] => 0.096676826477051 [comments load] => 0.097059011459351 [best users load] => 0.15333580970764 [before view load] => 0.15333700180054 ) 0.2110