متن آهنگ In Bood Akharash از Bomrani

- Bomrani

39 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.30142021179199Array ( [depedency load] => 0.00039315223693848 [music find] => 0.029084205627441 [t0.1] => 0.029088020324707 [artist musics] => 0.16616821289062 [rate] => 0.1726450920105 [sugesstion] => 0.20304417610168 [sync array] => 0.20336508750916 [titles load] => 0.20367002487183 [comments load] => 0.20414400100708 [best users load] => 0.29841303825378 [before view load] => 0.2984139919281 ) 0.3801