متن آهنگ Khiaboona از Bomrani

- Bomrani

128 👁
وقتی تو این خیابونا
تو کوچه پس کوچه ها
راه می رم تو رویاهام
رویاهای بی صدام
قل می خورم توشون
غش می کنم توشون
ول می کنم پامو می رم
خیابونا قشنگ می شن
رنگو وارنگ می شن
آدما همه برام
قوم و خویشن
با خودم می گم باز از اون روزاست
! داد می زنم پاشو ، اینا همش یه رویاست
می مونم تو رویاهام
می میرم تو رویاهام
گم می شم توشون غرق می شم
این جا پشت پام ردی نیست
راه برگشتی نیست
گم شده ام
من غرق شده ام
یه روز تو رویاهام مردم
برم نمی گردم
به هر چیز واقعی هنوز می خندم
با خودم می گم باز از اون روزاست
داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجاست؟
یه روز تو خیابونا
تو کوچه پس کوچه ها
حس می کنم تو رو خیال می کنم
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
کنارم راه می ری
کنارم می خندی می خندی
ول می کنم پامو می رم
خیابونا قشنگ می شن
رنگو وارنگ می شن
آدما همه برام
قوم و خویشن
با خودم می گم باز از اون روزاست
! داد می زنم پاشو ، اینا همش یه رویاست
می مونم تو رویاهام
می میرم تو رویاهام
گم می شم توشون غرق می شم
این جا پشت پام ردی نیست
راه برگشتی نیست
گم شده ام
من غرق شده ام
یه روز تو رویاهام مردم
برم نمی گردم
به هر چیز واقعی هنوز می خندم
با خودم می گم باز از اون روزاست
داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجاست؟
با خودم می گم باز از اون روزاست
داد می زنم پاشو ، ته این رویا کجااااااااست؟
یه روز تو خیابونا
تو کوچه پس کوچه ها
حس می کنم تو رو خیال می کنم

ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.33403396606445Array ( [depedency load] => 0.00038599967956543 [music find] => 0.023639917373657 [t0.1] => 0.023645877838135 [artist musics] => 0.19041299819946 [rate] => 0.19553685188293 [sugesstion] => 0.21175479888916 [sync array] => 0.21202087402344 [titles load] => 0.21266078948975 [comments load] => 0.21308588981628 [best users load] => 0.33064484596252 [before view load] => 0.33064699172974 ) 0.4220