متن آهنگ Maman از Bomrani

- Bomrani

23 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.26994395256042Array ( [depedency load] => 0.00036406517028809 [music find] => 0.028976917266846 [t0.1] => 0.02898097038269 [artist musics] => 0.15516304969788 [rate] => 0.16096305847168 [sugesstion] => 0.17252206802368 [sync array] => 0.17283391952515 [titles load] => 0.17311692237854 [comments load] => 0.17355108261108 [best users load] => 0.26722693443298 [before view load] => 0.2672290802002 ) 0.3387