متن آهنگ Peperoni از Bomrani

- Bomrani

25 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.39785099029541Array ( [depedency load] => 0.00036406517028809 [music find] => 0.048933982849121 [t0.1] => 0.048938035964966 [artist musics] => 0.21917104721069 [rate] => 0.22697901725769 [sugesstion] => 0.24008798599243 [sync array] => 0.24030494689941 [titles load] => 0.2405731678009 [comments load] => 0.24103212356567 [best users load] => 0.38935112953186 [before view load] => 0.38935208320618 ) 0.5000