متن آهنگ Pepperoni از Bomrani

- Bomrani

29 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.7891800403595Array ( [depedency load] => 0.0003359317779541 [music find] => 0.47137403488159 [t0.1] => 0.47137689590454 [artist musics] => 0.56113409996033 [rate] => 0.56562995910645 [sugesstion] => 0.57492208480835 [sync array] => 0.59341502189636 [titles load] => 0.59370088577271 [comments load] => 0.59406495094299 [best users load] => 0.78654599189758 [before view load] => 0.7865469455719 ) 0.8412