متن آهنگ Sheydayi از Bomrani

- Bomrani

18 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.3876519203186Array ( [depedency load] => 0.00037503242492676 [music find] => 0.045353889465332 [t0.1] => 0.045360088348389 [artist musics] => 0.2064950466156 [rate] => 0.21455788612366 [sugesstion] => 0.23784208297729 [sync array] => 0.23818302154541 [titles load] => 0.23874592781067 [comments load] => 0.23972702026367 [best users load] => 0.3850359916687 [before view load] => 0.38503789901733 ) 0.4708