تصویر آهنگ متن آهنگ Ta Key از Bomrani از Bomrani

متن آهنگ Ta Key از Bomrani

- Bomrani

282 👁
میترسم
ابر بیاد
باد بیاد
بارون شه
میترسم
سرد شه زرد شه
خزون شه
اگه وقت طوریت شه
جادهها باریک شه
روزای تلخو تیره نزدیک شه
میترسم
آخر خوبی ها تسعید شه
بدی ها ترکیب شه
تشدید شه
تمدید شه
حالا اگه این تثبیت شه
تاریکی تکثیر شه
میترسم
پشت از ... ترکیب شه
مینالم تا کی
از غم عالم تا کی
بی پرو بالم تا کی
زندانی خویشم
میسازم راهی بر سر هر بی راهی
این همه از سیاهی
تا تو شوی نورم
میترسم
پرنده ها پر بکشن دور شن
ستاره ها غرق کنند کور شن کم نور شن
اگه دلا پیر شن
این روزا دلگیر شن
شربای تار دست و پاگیر شن
میترسم
ساعتها سنگ بخورند
دیر شن
عقربه ها تاب بخورن سیر شن
زنجیر شن
اگه تاروپود شن
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
نزدیک و دور شن
بودن ها عود شن
دود شن نابود شن
مینالم تا کی
از همه عالم تا کی
بی پر و بالم تا کی
زندانی خویشم
میسازم راهی
برسر هر بیراهی
می رهم از سیاهی
تا تو شوی نورم

میترسم
ابر بیاد
باد بیاد
بارون شه
میترسم
سرد شه زرد شه
خزون شه
اگه وقت طوریت شه
جادهها باریک شه
روزای تلخو تیره نزدیک شه
میترسم
پرنده ها پر بکشن دور شن
ستاره ها غرق کنند کور شن کم نور شن
اگه دلا پیر شن
این روزا دلگیر شن
شربای تار دست و پاگیر شن
مینالم تا کی
از همه عالم تا کی
بی پر و بالم تا کی
زندانی خویشم
میسازم راهی
برسر هر بیراهی
می رهم از سیاهی
تا تو شوی نورم

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.42979598045349Array ( [depedency load] => 0.00037789344787598 [music find] => 0.12802195549011 [t0.1] => 0.12802696228027 [artist musics] => 0.2921199798584 [rate] => 0.30588698387146 [sugesstion] => 0.32362294197083 [sync array] => 0.32394599914551 [titles load] => 0.32425999641418 [comments load] => 0.32658505439758 [best users load] => 0.42655205726624 [before view load] => 0.42655301094055 ) 0.5406