متن آهنگ The Port Called Tehran از Bomrani

- Bomrani

35 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.54939603805542Array ( [depedency load] => 0.00034999847412109 [music find] => 0.2201509475708 [t0.1] => 0.22040700912476 [artist musics] => 0.40508890151978 [rate] => 0.41317105293274 [sugesstion] => 0.42574691772461 [sync array] => 0.42654705047607 [titles load] => 0.42678284645081 [comments load] => 0.42895293235779 [best users load] => 0.54495787620544 [before view load] => 0.54496002197266 ) 0.7244