تصویر آهنگ متن آهنگ The Sun Taker از Bomrani feat Rouzbeh Esfandarmaz از Bomrani feat Rouzbeh Esfandarmaz

متن آهنگ The Sun Taker از Bomrani feat Rouzbeh Esfandarmaz

- Bomrani, Rouzbeh Esfandarmaz

66 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.35962104797363Array ( [depedency load] => 0.00037622451782227 [music find] => 0.033342123031616 [t0.1] => 0.033347129821777 [artist musics] => 0.21606516838074 [rate] => 0.2231981754303 [sugesstion] => 0.23564720153809 [sync array] => 0.23590707778931 [titles load] => 0.23618221282959 [comments load] => 0.23661017417908 [best users load] => 0.35549402236938 [before view load] => 0.3554961681366 ) 0.4833