متن آهنگ Tress از Bomrani

- Bomrani

27 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.33071994781494Array ( [depedency load] => 0.00036716461181641 [music find] => 0.038627147674561 [t0.1] => 0.038632154464722 [artist musics] => 0.20457100868225 [rate] => 0.21003794670105 [sugesstion] => 0.22436809539795 [sync array] => 0.22458815574646 [titles load] => 0.22511410713196 [comments load] => 0.22554397583008 [best users load] => 0.32770109176636 [before view load] => 0.32770299911499 ) 0.4344