متن آهنگ Who'd Turn Off The Lights? از Bomrani

- Bomrani

45 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.54728603363037Array ( [depedency load] => 0.00036120414733887 [music find] => 0.15719509124756 [t0.1] => 0.15720105171204 [artist musics] => 0.32414317131042 [rate] => 0.33212304115295 [sugesstion] => 0.35738515853882 [sync array] => 0.35917615890503 [titles load] => 0.35950016975403 [comments load] => 0.36247801780701 [best users load] => 0.54258108139038 [before view load] => 0.54258418083191 ) 0.6451