متن آهنگ Who'd Turn Off The Lights? از Bomrani

- Bomrani

52 👁دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال

0.15218997001648Array ( [depedency load] => 0.00033712387084961 [music find] => 0.015724897384644 [t0.1] => 0.015727996826172 [artist musics] => 0.043550968170166 [rate] => 0.048573017120361 [sugesstion] => 0.056029081344604 [sync array] => 0.090065956115723 [titles load] => 0.09033989906311 [comments load] => 0.090730905532837 [best users load] => 0.14882493019104 [before view load] => 0.14882707595825 ) 0.2020