متن آهنگ Amor Argentina از Coldplay

- Coldplay

41 👁

One, two, a one, two, three, four

Siento señor
No hablo bien español
El idioma del sol
Porque soy idiota
Pero hay una canción
Dentro de mi corazón
Les cuento con emoción
Algo explota

Del amor, soy explorador
Busca alrededor
Por todo mi vida
Pero señor
Aquí la búsqueda terminó
Viví el amor
En Argentina

Ahora la historia de nuestra gira mundial
Empezamos aquí
Acabamos aquí
Porque en este lugar
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Este lugar es profundo
Yo decidí
Y luego aprendí
Amor, para todo el mundo

Del amor, soy explorador
Busca alrededor
Por todo mi vida
Pero señor
Aquí la búsqueda terminó
Porque viví amor
En Argentina
¡Todos!
Porque del amor soy explorador
Pero viví el amor
En Argentina
Gracias

Amazing Grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now I'm found
Was blind, but now I see
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

محسن ابراهیم زاده
حصین
محبوب ترین ها
Coldplay

ارسال

ارسال

0.43569087982178Array ( [depedency load] => 0.0003209114074707 [music find] => 0.027185916900635 [t0.1] => 0.027188777923584 [artist musics] => 0.20650386810303 [rate] => 0.21138787269592 [sugesstion] => 0.22122979164124 [sync array] => 0.24375081062317 [titles load] => 0.24402379989624 [comments load] => 0.24441885948181 [best users load] => 0.4315128326416 [before view load] => 0.43151497840881 ) 0.4862