متن آهنگ Dang Show از Dang Show

- Dang Show - Dang Show Room


175 👁


نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا
از جَنگ می ترسانیم، گر جنگ شد گُو جنگ شو
در عشقِ جانان جان بده، بی عشق نگشاید گِره
ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو
درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ
درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ
گریه ها کردم درو شاید نبندی، گریه ها کردم درو شاید نبندی
قصه ها گفتم کمی شاید بخندی، گریه هاو قصه هاو خاطراتم
لای در له شد، دل لای در له شد
دل لای در له شد، دل لای در، دنگ شو
گه بر لبت لب مینهد، گه بر کنارت مینهد
چون این کُند رو نای شو، چون آن کند رو چنگ شو
در دام او افتاده ای، خود تو ز عشقش زاده ای
زین بُت رهایی نیستت، خواهی به صد فرسنگ شو
ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا دنگ شو
درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ


درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، درُ درُ نبندُ، نرو درُ نبندُ
گریه ها کردم درو شاید نبندی، قصه ها گفتم کمی شاید بخندی
خاطراتم از همین سی سال و اندی،
گریه هاو قصه هاو خاطراتم
لای در له شد، دل لای در له شد
دل لای در له شد، دل لای در له شد
دست لای در له شد، پا لای در له شد
دل لای در له شد، دل لای در...
نَبوَد چونین مَه در جهان، ای دل همینجا، دنگ شو
از جنگ می ترسانیم، گَر جنگ شد گو، جنگ شو
در عشق جانان جان بده، بی عشق نگشاید گره
ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا

دنگ شو (اتاق گوشواره)


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20358514785767Array ( [depedency load] => 0.00033807754516602 [music find] => 0.014708995819092 [t0.1] => 0.01471209526062 [artist musics] => 0.093086957931519 [rate] => 0.096714973449707 [sugesstion] => 0.1030330657959 [sync array] => 0.10326600074768 [titles load] => 0.10351800918579 [comments load] => 0.10387110710144 [best users load] => 0.20150995254517 [before view load] => 0.20151209831238 ) 0.2559