متن آهنگ Dictator از Daron Malakian and Scars on Broadway

- Daron Malakian and Scars on Broadway

30 👁
Oh, I don't need a Dictator to control me
Oh, I don't need a invader to destroy me

War is coming, soldiers marching, God is falling
(Your politics will never corrupt me)
War is coming, soldiers marching, God is dying
(Your politics will never corrupt me)

Oh, I don't need a fake savior to accuse me
Oh, I don't need a crusader to convert me

War is coming, soldiers marching, God is falling
(Your politics will never corrupt me)
War is coming, soldiers marching, God is dying
(Your politics will never corrupt me)

Your politics, your politics
Your politics will never correct me
Your politics, your politics
Your politics will never corrupt
ریتم
دانلود
Your politics, your politics
Your politics will never correct me
Your politics, your politics
Your politics will never corrupt me
Your politics, your politics (War is coming)
Your politics will never correct me (Soldiers marching)
Your politics, your politics (God is falling)
Your politics will never corrupt me (God is dying)

Oh, I don't need a Dictator
Oh, I don't need an invader
Oh, I don't need a crusader
Oh, I don't need a Dictator

Your politics, your politics
Your politics will never correct me
Your politics will never correct me (Soldiers marching)
Your politics, your politics (War is coming)
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

علی سورنا
تی‌ام بکس
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.42217707633972Array ( [depedency load] => 0.00034403800964355 [music find] => 0.027827978134155 [t0.1] => 0.02783203125 [artist musics] => 0.20407915115356 [rate] => 0.20881795883179 [sugesstion] => 0.21838212013245 [sync array] => 0.24171710014343 [titles load] => 0.24195218086243 [comments load] => 0.24233913421631 [best users load] => 0.41732215881348 [before view load] => 0.41732406616211 ) 0.4768