متن آهنگ Chaleh از Daygard feat Yara

- Daygard, Yara


13 👁


؛[قسمت اول: یارا]؛
یه خط از لبش به مرکز تنش
چال رو لپش کک رو صورتش
دلش میخواد بردارم دست از سرش
دلم میخواد بردارم
باز میشه تکرار
یه خط از لبش به مرکز تنش
چال رو لپش کک مک لبش
دلش میخواد بردارم دست از سرش
دلم میخواد بردارم خط از سرش
شروع میشه حرفامون عین همیشه
دشمنشم انگاری بین بقیه
میخنده میخندم عین غریبه
میچرخه میچرخم عین رویه
رو تکرار میکنه تا تکرار کنم
من از گرگایی نیستم که اصرار کنم
خط از لبش به مرکز تنش
یه دس روی دلش یه دس روی چشش
میشمرم اون اتمای غمو تک تکش
خیره به صورتش کک و مکش
عاشق تکرارشم با یه نگاه
خورشیدو میخوام و هم ابرای سیاه
یه خط از لبش به مرکز تنش
چاله رو لپش کک رو صورتش
دلش میخواد بردارم دست از سرش
دلم میخواد بردارم باز میشه تکرار
انگار که هرچه هست در عالم نیست
انگار که هرچه نیست در عالم هست

؛[قسمت دوم: دیگرد]؛
مشکی چشمش عمیق ترین چاه تاریک جهان
لباش فانوس خاموش دریای خون
میمکم میمکه میچشم میچشه


دست میکشه رو صورتم
بعد میخنده به زور
من مسافرم غریب به خونه ات راه نده
میگه میدونی چند سالی میشه هستم منتظر
میکنه پا توی کفشم
میگم پا برهنه میرم
میگه آتیش زدی زیرم
جهنم خوابت میشم
میگم فاصله بگیر
میگه ا فاصله میترسم
میگم درخت پاییزم
میگه با برگات میرقصم
میگم بیا چشم بذاریم
هرکی زود تر قایم شد
میگه من چشم میذارم به سینه ات اونجوری خامش کن
میکنه تزریق از سم جنونش به تنم
میگه میخوای بری؟
میگم دیگه نمیتونم دل بکنم
میذاره پا جلوی پام میذارم پا جلوی پاش
میکشه یه خط از لبش به مرکز تنش
میگم چیکار میکنی؟ هیچی
تو راحت بخواب بیدار نمیشن این بار
رختشو پوشید رژشو کشید
لب گذاشت روی لبمو خودشو چشید
خمارو بی حال بیدار میشن از خواب
انگار گم کردن یه چیزیو همه ی دیده ها باز
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرار
میشن تکرارانگار که هرچه هست در عالم نیست
انگار که هرچه نیست در عالم هست

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.21665501594543Array ( [depedency load] => 0.00028800964355469 [music find] => 0.031748056411743 [t0.1] => 0.031751155853271 [artist musics] => 0.1102180480957 [rate] => 0.11370611190796 [sugesstion] => 0.11980795860291 [sync array] => 0.11999607086182 [titles load] => 0.12022805213928 [comments load] => 0.12057113647461 [best users load] => 0.21466517448425 [before view load] => 0.21466612815857 ) 0.2670