متن آهنگ Nekozilla از Different Heaven

- Different Heaven

21 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد


محسن لرستانی
همایون شجریان
محبوب ترین ها
Different Heaven

ارسال

ارسال

0.37031698226929Array ( [depedency load] => 0.00036382675170898 [music find] => 0.046581983566284 [t0.1] => 0.046586990356445 [artist musics] => 0.2379949092865 [rate] => 0.24525499343872 [sugesstion] => 0.25662803649902 [sync array] => 0.25689482688904 [titles load] => 0.25720000267029 [comments load] => 0.25763702392578 [best users load] => 0.36703085899353 [before view load] => 0.36703300476074 ) 0.4575