متن و ترجمه آهنگ 다이아몬드 (Diamond) از EXO

- EXO

37 👁
더 깊이 타오른 Fire
멈출 줄 모르고
온몸에 뜨거운 열기
시간을 견디고
다시 태어나는 느낌
눈부시게 shining
모두 손을 뻗어 오지만
보여줄게 네게만 Oh
가치를 재 더 확실한 chance
어딜 비교해 날 감당 못 해
Blow up 지금 네 눈앞에
We glow up 모두가 날 원해
We drive ’em crazy crazy
We do it daily daily
우린 빛나지
두 눈이 멀어지게 We be
Shinin’ shinin’
just like a diamond
درست مثل یک الماس

Blindin’ blindin’
you like a diamond
تو مثل یک الماسی

Shinin’ shinin’
just like a diamond
درست مثل یک الماس

Blindin’ blindin’
you like a diamond
تو مثل یک الماسی

Shinin’ shinin’
just like a diamond
درست مثل یک الماس

Blindin’ blindin’
you like a diamond
تو مثل یک الماسی

피할 생각은 없어
부딪히고 깨질수록
투명함에 빛을 더해
날 완성해 나가는 걸
더없이 화려해진
내 모습은 이제
영원토록 너의 곁에서
변치 않을 거라고 Oh
완성해 내 더 완벽하게
다 방심한 새 난 상식을 깨
Blow up 지금 네 눈앞에
We glow up 진짜를 가려내
We drive ’em crazy crazy
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
We do it daily daily
우린 빛나지
두 눈이 멀어지게 We be
Shinin’ shinin’
just like a diamond
درست مثل یک الماس

Blindin’ blindin’
you like a diamond
تو مثل یک الماسی

Shinin’ shinin’
just like a diamond
درست مثل یک الماس

Blindin’ blindin’
you like a diamond
تو مثل یک الماسی

Oh 원한다면 baby
원한다면
Baby 난 널 위해
스스로 증명해
내 가치는 영원해
내 자릴 찾은 걸
Shine on shine on
بدرخش بدرخش

내 자릴 찾은 걸
Shine on shine on
بدرخش بدرخش

그 빛은 only one
Shine on shine on shine on
완성해 내 더 완벽하게
다 방심한 새 난 상식을 깨
Blow up 지금 네 눈앞에
We glow up 모두가 날 원해
We drive ’em crazy crazy
We do it daily daily
우린 빛나지
두 눈이 멀어지게 We be
Shinin’ shinin’
just like a diamond
درست مثل یک الماس

Blindin’ blindin’
you like a diamond
تو مثل یک الماسی

Shinin’ shinin’
just like a diamond
درست مثل یک الماس

Blindin’ blindin’
you like a diamond
تو مثل یک الماسی

Shinin’ shinin’
just like a diamond
درست مثل یک الماس

ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.50543284416199Array ( [depedency load] => 0.0003359317779541 [music find] => 0.10127997398376 [t0.1] => 0.10128402709961 [artist musics] => 0.35190892219543 [rate] => 0.35686588287354 [sugesstion] => 0.36678791046143 [sync array] => 0.39098000526428 [titles load] => 0.39123487472534 [comments load] => 0.39160990715027 [best users load] => 0.50074982643127 [before view load] => 0.50075101852417 ) 0.5569