متن آهنگ Drop That - Korean Version, Live از EXO

- EXO


17 👁


손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
One two three (EXO Drop that)
Jump Jump Jump Jump Jump Jump EXO
Jump Jump Jump Jump We are EXO
Jump Jump Jump Jump Jump Jump EXO
Jump Jump Jump Jump We are EXO
Look at Me 빨리 꾸물거릴 타이밍이 없어
이미 그림자 앞까지 쫓아와
집어삼켜버릴 느낌적인 느낌 땜에
도망치기 바빴지만 오늘은 반대로 달려볼까
쫓기기보다 잡으러 가는 편이 편해
세상은 내가 도는 쪽으로만 도네
고뇌하지 말고 손에 손을 잡고
태양보다 뜨겁게 타오르는 거야 오늘 밤
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
One two three (EXO Drop that)
Jump Jump Jump Jump Jump Jump EXO
Jump Jump Jump Jump We are EXO
Jump Jump Jump Jump Jump Jump EXO
Jump Jump Jump Jump We are EXO
아마 나는 매일 달에 기대 또 꿈을 꾸곤 해
(네 차가움에 눈을 떠)
태양보다 강렬하게 널 잡을 수 있게 해줘


눈을 마주쳐 Sun & Moon처럼 Me & You
EXO
시간이 모자라 어딘지 우린 또 몰라
(EXO We are EXO)
숨이 턱밑까지 차 제정신인지도 몰라
(EXO We are EXO)
꽉 막힌 세상에 던져 미친 듯이 놀아볼까
세상을 바꿀 준비됐어 Say yeah
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
손 머리위로 손 손 머리위로
One two three (EXO Drop that)
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump
Jump Jump Jump Jump

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

معین
پوبن
محبوب ترین ها
EXO

ارسال

ارسال

0.22774195671082Array ( [depedency load] => 0.00036001205444336 [music find] => 0.029935836791992 [t0.1] => 0.029939889907837 [artist musics] => 0.14781785011292 [rate] => 0.15933704376221 [sugesstion] => 0.16972899436951 [sync array] => 0.1700279712677 [titles load] => 0.17035484313965 [recent load] => 0.17098903656006 [comments load] => 0.17438888549805 [best users load] => 0.22534203529358 [before view load] => 0.2253429889679 ) 0.3148