متن آهنگ Love Story از Edward Maya

- Edward Maya

76 👁
I Am Ready For Love
I Am Ready For You
I Am Standing Right Here
I Am Waiting For You
I Am Ready For Love
I Am Ready For You
I Am Standing Right Here
I Am Waiting For You
Far From My Life
And ready to Save Me
And ready to Love
I Tried To Wrinkle
Straight From My Heart
I Am Ready To Be
One Moment For You
You Are Standing Right Here
This Moment is so true
I Could Chasing Dreams
You Listen to My Tears
Never to go to Forever to

You Will Be Crying For Me
You Will Be Crying For Me
You Will Be Crying For Me
You Will Be Crying For Me

In The End You Will Your Own Way Home
Break My Heart Take You Love
Let Me Quit And End this

You Still Feel Alive
You Still Feel Alive
You Still Feel Alive
You Still Feel Alive
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

I Am Ready For Love
I Am Ready For You
I Am Standing Right Here
I Am Waiting For You
I Am Ready For Love
I Am Ready For You
I Am Standing Right Here
I Am Waiting For You

I Am Ready For Love
I Am Ready For You
I Am Standing Right Here
I Am Waiting For You
I Am Ready For Love
I Am Ready For You
I Am Standing Right Here
I Am Waiting For You
Far From My Life
And ready to Save Me
And ready to Love
I Tried To Wrinkle
Straight From My Heart
I Am Ready To Be
One Moment For You
You Are Standing Right Here
This Moment is so true
I Could Chasing Dreams
You Listen to My Tears
Never to go to Forever to

You Will Be Crying For Me
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.38973689079285Array ( [depedency load] => 0.0003209114074707 [music find] => 0.084770917892456 [t0.1] => 0.084775924682617 [artist musics] => 0.17822408676147 [rate] => 0.18350887298584 [sugesstion] => 0.19429802894592 [sync array] => 0.21289396286011 [titles load] => 0.21320796012878 [comments load] => 0.21373605728149 [best users load] => 0.38717007637024 [before view load] => 0.38717103004456 ) 0.4417