تصویر آهنگ یادته از عرفان

متن آهنگ یادته از عرفان

Yadete

- 1807 👁Farsi
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ
ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ،جلو چشممه تصویرت همش
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ
ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش

ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﻮ
ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺷﺪ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺗﻮ
ﺁﺭﻩ ، ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﺩﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﯼ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﯽ
ﻧﻤﯿﮕﺬﺭﻡ ﺍﺯﺕ ﻣﻦ ﯾﮑﯽ
ﺍﮔﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﯽ ﺑﮕﻮ ﺍﺻلاً ﺳﻬﻢ ﮐﯽ؟
مثل ﺩﺳﺘﺎﻡ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﮐﯽ
ﺑﺪﻥ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺗﻮ ﺑﻐﻠﺶ ﻟﻌﻨﺘﯽ
ﺗﻮﯼ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺗﺎ ﻟﺐ ﺑﮕﯽ
همۀ ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﭽﮕﯽ
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﯿﻢ
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﺮﺱ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺗﺮﺱ ﭼﯽ
ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﺮﯼ
ﭘﺲ نمیذﺍﺭﯾﻢ ﺗﻠﻒ ﺑﺸﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ
نمیذﺍﺭﻡ ﺗﺎ ﺑﯿﻨﻤﻮﻥ ﻓﺎﺻﻠست ﺑﺮﯼ
ﺑﺎﺩ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺒﺮﺗﺖ ﻗﺎﺻﺪکـــــــ ﺑﺸﯽ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ
ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ
ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش

ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﻮ ﺑﮕم ﻮ ﻭﻗﺖ ﻧﺸﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﮔﻔﺘﻢ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺑﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺮ ﻧﺸﻮ
ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﻭ ﺩﯾﺪﯼ ﻗﻠﺒﻤﻮ
"ﯾﺎﺩﺗﻪ" ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ
ﯾﺎﺩﺗﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎﺩﺗﻪ تخته رﻭ
ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻧﻮﺭﻭ ﮐﻢ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮔﻔﺘﯽ ﻭﺭ ﻧﺮﻭ
ﯾﺎﺩﺗﻪ لهجه ﺮﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﺭﻭ ﺧﻨﺪه ﺭﻭ
ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻭ
ﯾﺎﺩﺗﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ خشکـــــــ ﮐﻨﻢ
ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺨﻨﺪﯾﺪﯼ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﭼﻪ ک×ﺧﻠﻢ
ﺧﻨﺪﺕ بقیه ﺮﻭ ﺗﻮ ﺩﻝ ﻣﻦ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﻬﺶ ﭘﺸﺖ ﮐﻨﻢ
ﺩﻧﯿﺎ ﺍﯾﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﺑبین خشکــــــــ ﻭ ﺗﺮ
ﻣﯿﺴﻮﺯﻥ ﺑﺎﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﻭﻟﯽ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ
ﻣﯿﺎﻡ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﻣﺖ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ بغل
ﺣﺘﯽ ﯾﻪ ﻧﮕﺎه نمیکنم ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ


ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ جلو چشممه ﺗﺼﻮﯾﺮت همش
ﺗﺼﻮﯾرت همش
(ﺩﻝ ﻣﻦ)
ﺗﺼﻮﯾﺮت همش
ﺁﺭﻩ
ﺗﺼﻮﯾﺮﺗ همش

ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﻣﻮ ﺗﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﻧﺎﺑﻮﺩ ، ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺷﺪﺵ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﺑﻮﺩ
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩ ، ﻧﻪ ﺗﻮ ﺗﺨﺖ ﻭ ﺗﺎﺑﻮﺕ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ ﺗﻮﺵ ﺩﺍﻏﻮﻥ ، ﺁﺭﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﺁﺳﻮﻥ
ﺁﺭﻩ ﺭﻓﺘﯽ ﺁﺳﻮﻥ ، ﺣﺎﻻ ﺭﺍﻩ ﻣﺎ ﺩﻭﺭ
ﺩﺍﺩﯼ ﻗﻠﺒﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ، ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ
ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﺎﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻣﻮ ، اون ﭼﺸﻤﺎﺗﻮ ببینم ﺑﺎﺷﯽ ﺑﻐﻠﻢ
ﺁﺭﻩ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ، ﺑﺪﯼ لبهاتو ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺎﺯ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﺘﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﻧﻔﺴﻢ

ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ
ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش
ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﻝ ﻣﻦ ، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺸﻨﻮﻩ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ
ﺻﺪﺍ ﮔﺮﻣﺘﻮ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ، جلو چشممه تصویرت همش

Fingilish:

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham
Sedaya garme to az poshte khat
Chera chemanet tasviretam man
Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham
Sedaye az poshte khat
Chera chechamnet tasviretam man

Dar baz shod o omadi to, kole donjam aftab shod omadi to
Are, mikhasti in delo be man bedi
Mikhasti hame zendegito be man bedi
Nimigzaram az maleh ki. Agare sameh man nisti, bego pas sameh kií?
Mesle dastam mitone begire daste ki. Bedane gareme to baghalesh lanati
Toje gosham mikham ba on dota lab begi, hame ahangaje dorane bachegi
Engar dare az harfaje hamdige khasteshim
Faghadr az jek chiz tars darim o onam tarse chi
Ke vakhti sobh mishe bajad hame shab berim
Pas minizarim talaf beshe lahzei
Nimizaram to bejnemon faselast beri
Boror zaman bebaratet ghase dak beshi
Ah

Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham
Sedaya garme to az poshte khat
Chera chemanet tasviretam man
Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham
Sedaye az poshte khat
Chera chechamnet tasviretam man

Mikhastam hamiye chiro begam o vaht nashod
Be khodam goftab Erfan begodige khar nasho
Vali khodet famidi o didi ghalbamo
Yadete akharin shab khandindi shab ta sob
Yadete oftadam pain, yadete taktaro
Yadete nooro kam mikarde migofti var naro
Yadete lahjharo hame karo, kahndaro
Jone man, bego yadete hanooz sahnaroo
Yadete, mikastam moohato khosh konam


Behem mikandidi migofte che- kholam
Kandat bagiaro to dela kosht o raft
Hesi ke nimitonam behesh posht konam
Donya ine dige, delam begoo khosh gozasht
Misozam ba har gahi avalin gole man
Bia miresam, migiarmet, va posh baghal
Hata jek nega nimikonam be poshte sar
Ah

Rafti o rafti o (rafti o rafti)
Montazere beshnaveh (monatzere beshnaveh)
Sedayh garme az poshte khat
Chera cheshamne tasvire tannam
(tasviretam man, tasviretam man, tasviretam man)

Koor nabodam, to kardi nabod, mano to charche ma bood
Engar yek khab booood, onaom to takhte tavoot
Mikhabam toosh daghoon
Are rafti asooo
Are rafti asooon
Hala rahe ma tooo
Dadi ghalbetro be maan
Hala man montezeraaam
Ke on dastato begiram, on cheshamto bebinam, bashi baghalaaam
Are man montazeraaam
Bedi labhato be maan
Baz on heseeto begiram, on hesto begiram, eshgam, nafasaaaaam

Rafti o rafti o in dele man, montazere beshanve akharesham
Sedaye garme to az poshte khat
Chera chemanet tasviretam man
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

اگر نکته ای در مورد این اثر میدانید با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید
ارسال

اگر فکر می کنید قسمتی از متن نیاز به توضیح دارد با انتخاب آن قسمت و نوشتن توضیح کوتاهی، به ما و بقیه کاربران کمک کنید.

به ما کمک کنید موضوع این اثر را تشخیص دهیم
عشق دل شکستگی دوستی تنهایی خود شیفتگی عشق یک طرفه مذهبی خیانت رقص روابط جنسی مرگ جنگ میهن پرستانه موسیقی طنزآمیز ورزشی سیاسی غیره
ارسال

به ما کمک کنید ژانر این اثر را تشخیص دهیم
پاپ رپ هیپ هاپ ریتم و بلوز راک جاز Country بلوز فولک کلاسیک Soul فانک Punk Disco Techno Dubstep Trap Ska Electro Swing Metal Indie Alternative
ارسال
ارسال نظر
ارسال

ارسال

ارسال