متن آهنگ Lion Heart از Girls’ Generation

- Girls’ Generation

29 👁
Oooh 너와 나 첨 만났을 때
Oooh 마치 사자처럼 맴돌다
기회를 노려 내 맘 뺏은 너
Ah 넌 달라진 게 없어 여전해
난 애가 타고 또 타
사냥감 찾아 한 눈 파는 너
수백 번 밀어내야 했는데
수천 번 널 떠나야 했는데
Tell me why
왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니
난 여기 여기 네 옆에 있잖니
정신 차려 Lion heart
난 애(愛)가 타
내 맘이 맘이 더는 식지 않게
난 여기저기 뛰노는 너의 맘
길들일래 Lion heart
OhOhOh OhOhOhOhOh
Oooh 넌 자유로운 영혼 여전해
충실해 본능 앞에
지금 네 옆에 난 안 보이니
수백 번 고민 고민해봐도
수천 번 결국 답은 너인데
Tell me why
왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
난 여기 여기 네 옆에 있잖니
정신 차려 Lion heart
OhOhOh OhOhOhOhOh
곤히 잠자는 나의 코끝을 Baby
네가 건드려 나도 화가 나 Baby
Tell me why
왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니
난 여기 여기 네 옆에 있잖니
정신 차려 Lion heart
Ladies y’all know
what I’m talking about right? (Yeah)
모두 다 아니라 해도
좋을 때 있지 않아?
(사실 나만 좋음 됐지 뭐)
바람보다 빠른 눈치로 (맘은 뜨겁게)
햇살처럼 따뜻한 말로 (머린 차갑게)
길들일래 너의 Lion heart
사자 같은 너의 Lion heart
Lalala Lalalalala
여기 와서 앉아
내 곁에만 있어
한 눈 팔지 말아
Lion heart
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

فرزاد فرزین
سیما بینا
محبوب ترین ها

ارسال

ارسال

0.39812707901001Array ( [depedency load] => 0.0018689632415771 [music find] => 0.057965993881226 [t0.1] => 0.057972192764282 [artist musics] => 0.23642706871033 [rate] => 0.24575114250183 [sugesstion] => 0.26852607727051 [sync array] => 0.26884508132935 [titles load] => 0.26916813850403 [comments load] => 0.2697319984436 [best users load] => 0.39441108703613 [before view load] => 0.39441299438477 ) 0.4729