متن آهنگ Shekaste از Golpa

- Golpa - The Best of Golpa


141 👁 متن آهنگ Shekaste از Golpa - امتیاز 10.0 از 1 نظر


پس از تو نمونم برای خدا
تو مرگ دلم را ببین و برو
چو طوفان سنگی ز شاخه ی غم
گل هستی ام را بچین و برو
پس از تو نمونم برای خدا
تو مرگ دلم را ببین و برو
چو طوفان سنگی ز شاخه ی غم
گل هستی ام را بچین و برو
که هستم من اون تک درختی
که در کام طوفان نشسته
همه شاخه های وجودش
ز خشم طبیعت شکسته

ندونستم این را به عالم
نمی مونه عشقم برایم
ندونستم این را به عالم
نمیمونه عشقم برایم
که هستم من اون تک درختی
که در کام طوفان نشسته


همه شاخه های وجودش
ز خشم طبیعت شکسته
ندونستم ای بی خبر ز دلم که بی اعتباره وفای تو هم
که هستم من اون تک درختی
که در کام طوفان نشسته
همه شاخه های وجودش
ز خشم طبیعت شکسته

تو اکنون ز عشقم گریزونی،غمم را ز چشمم نمی خونی،ازین غم چه حالم نمی دونی
پس از تو نمونم برای خدا
تو مرگ دلم را ببین و برو
چو طوفان سنگی ، ز شاخه ی غم
گل هستی ام را بچین و برو
که هستم من اون تک درختی
که در کام طوفان نشسته
همه شاخه های وجودش
ز خشم طبیعت شکسته


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.18841195106506Array ( [depedency load] => 0.00029397010803223 [music find] => 0.013436079025269 [t0.1] => 0.013438940048218 [artist musics] => 0.084440946578979 [rate] => 0.088025093078613 [sugesstion] => 0.093794107437134 [sync array] => 0.09396505355835 [titles load] => 0.09420108795166 [comments load] => 0.094528913497925 [best users load] => 0.18648600578308 [before view load] => 0.18648791313171 ) 0.2401