متن آهنگ Tranz از Gorillaz

- Gorillaz

30 👁
Oscillate yourself tonight
When you're in your bed
Simulate the dopamine
Passing through your head

When you get back on a Saturday night
And the room is caving in

Do you look like me? Do you feel like me?
Do you turn into your effigy?
Do you dance like this forever?

See yourself in Cupid's lake
Chipped in your head
Do you indicate to satellites
Passing by the edge?

When you get back on a Saturday night
And your head is caving in

Do you look like me? Do you feel like me?
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Do you turn into your effigy?
Do you dance like this forever?
Do you dance like this forever?

Do you look like me?
Do you burn like me?
Do you look like me?
Do you burn like me?
Do you look like me?
Do you burn like me?
Do you turn into your effigy?

Do you dance like this forever?
Do you dance like this forever?

(Do you dance?)
(Do you dance?)
(Do you dance?)
(Do you dance?)
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.33802604675293Array ( [depedency load] => 0.00035715103149414 [music find] => 0.026834011077881 [t0.1] => 0.026839017868042 [artist musics] => 0.13962197303772 [rate] => 0.14442896842957 [sugesstion] => 0.15429592132568 [sync array] => 0.16485214233398 [titles load] => 0.16509604454041 [comments load] => 0.16547894477844 [best users load] => 0.33424711227417 [before view load] => 0.33424806594849 ) 0.3919