تصویر آهنگ متن آهنگ Yasi از Hamed Pahlan از Hamed Pahlan

متن آهنگ Yasi از Hamed Pahlan

- Hamed Pahlan - Hamed Pahlan Selection, Vol. 1


225 👁


وقتی میبینم تو رو قلبم وامیسه
فشارم میفته پایین دلم میلرزه واست
اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت
اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
وقتی میبینم تو رو قلبم وامیسه
فشارم میفته پایین دلم میلرزه واست
اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت
اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون


هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
وقتی میبینم تو رو قلبم وامیسه
قلبم وامیسه دلم میلرزه واست
اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت
اون قلب مهربونت اون ابروی کمونت
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم
واست عروسی میگیرُم لب شط کارون
هله کنون داد میزنُم که دوست میدارُم


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

حمید عسکری
شایع
محبوب ترین ها
Hamed Pahlan

ارسال

ارسال

0.26236796379089Array ( [depedency load] => 0.00028800964355469 [music find] => 0.082206010818481 [t0.1] => 0.08220911026001 [artist musics] => 0.15435290336609 [rate] => 0.15809392929077 [sugesstion] => 0.16431307792664 [sync array] => 0.16451597213745 [titles load] => 0.16476392745972 [comments load] => 0.16510009765625 [best users load] => 0.26005506515503 [before view load] => 0.26005697250366 ) 0.3121