متن آهنگ 마음 از IU

- IU

24 👁
툭 웃음이 터지면 그건 너
쿵 내려앉으면은 그건 너
축 머금고 있다면 그건 너
둥 울림이 생긴다면 그건 너
그대를 보며
나는 더운 숨을 쉬어요
아픈 기분이 드는 건
그 때문이겠죠
나를 알아주지 않으셔도 돼요
찾아오지 않으셔도
다만 꺼지지 않는 작은 불빛이
여기 반짝 살아있어요
영영 살아있어요
눈을 떼지 못 해
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
하루종일 눈이 시려요
슬픈 기분이 드는 건
그 때문이겠죠
제게 대답하지 않으셔도 돼요
달래주지 않으셔도
다만 꺼지지 않는 작은 불빛이
여기 반짝 살아있어요
세상 모든 게 죽고 새로 태어나
다시 늙어갈 때에도
감히 이 마음만은 주름도 없이
여기 반짝 살아있어요
영영 살아있어요
영영 살아있어요
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.35548090934753Array ( [depedency load] => 0.00036311149597168 [music find] => 0.038536071777344 [t0.1] => 0.038541078567505 [artist musics] => 0.15232801437378 [rate] => 0.15699601173401 [sugesstion] => 0.16673302650452 [sync array] => 0.17782497406006 [titles load] => 0.17811989784241 [comments load] => 0.17857789993286 [best users load] => 0.35177493095398 [before view load] => 0.35177707672119 ) 0.4105