متن آهنگ Maybe از Lee Hae Ri

Maybe - Lee Hae Ri


28 👁


뭐든 말해 들어줄게
기억의 끝에 버려졌던
너의 가슴 한쪽 얘길

빌려줄게 어깨에 기대
울고 싶다면 울어도 돼
어린아이처럼 말야

Ooh-Ooh-Ooh-Ooh
사랑이란 건 Maybe

어쩌면 그게 사랑 일지도 몰라
반복되는 일상
그 속에 나를 보듬어 준 네가

조용히 떨리는 심장이 말해
너를 보고 싶다고 말하래 So Maybe

Maybe you love me
You love me you love me
Maybe I love you I love you I love you

너란 파도 그 속의 내가
하늘을 닮아가는 듯해싫지 않은 이 기분이
사라질까 옅어질까 두근대는 내가

어쩌면 그게 사랑 일지도 몰라
반복되는 일상
그 속에 나를 보듬어 준 네가

조용히 떨리는 심장이 말해
너를 보고 싶다고 말하래 So Maybe

Ooh-Ooh-Ooh-Ooh Maybe

어쩌면 그게 사랑 일지도 몰라
반복되는 일상
그 속에 나를 보듬어 준 네가

조용히 떨리는 심장이 말해
너를 보고 싶다고 말하래 So Maybe

Maybe you love me
You love me, you love me
Maybe I love you I love you I love you

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

مسیح
بهرام
محبوب ترین ها
Lee Hae Ri

ارسال

ارسال

0.23708415031433Array ( [depedency load] => 0.0003659725189209 [music find] => 0.032902956008911 [t0.1] => 0.032907962799072 [artist musics] => 0.22033905982971 [rate] => 0.22475695610046 [sugesstion] => 0.23051500320435 [sync array] => 0.23073410987854 [titles load] => 0.23100614547729 [recent load] => 0.23171496391296 [comments load] => 0.23207402229309 [best users load] => 0.23271512985229 [before view load] => 0.23271608352661 ) 0.3175