متن آهنگ Rising از Lhasa

- Lhasa

192 👁
I got caught in a storm
And carried away
I got turned, turned around
I got caught in a storm
That's what happened to me
So I didn't call
And you didn't see me for a while
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
I was caught in a storm
Things were flying around
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
And doors were slamming
And windows were breaking
And I couldn't hear what you were saying
I couldn't hear what you were saying
I couldn't hear what you were saying
I was rising up
Hitting the ground
And breaking and breaking
Rising up
Rising up
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.32544898986816Array ( [depedency load] => 0.0003349781036377 [music find] => 0.027117967605591 [t0.1] => 0.027122020721436 [artist musics] => 0.11725187301636 [rate] => 0.12200403213501 [sugesstion] => 0.13190793991089 [sync array] => 0.14997506141663 [titles load] => 0.15028405189514 [comments load] => 0.1507568359375 [best users load] => 0.32291793823242 [before view load] => 0.32291984558105 ) 0.3772