تصویر آهنگ متن آهنگ Donbale Cheh Migardi از Mahasty از Mahasty

متن آهنگ Donbale Cheh Migardi از Mahasty

- Mahasty - 40 Mahasty Golden Songs, Vol 2 - Persian Music


181 👁


دنبال چه میگردی
اون رفته از این شهر
اون رفته از اینجا
بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا
از بس که تو آزردی دلش رو
گریوندی چشای خوشگلش رو
به دنبال هوس می رفتی آسون
نادیده گرفتی مشکلش رو
عاقبت شبی شکسته ازغم
از شهرو دیار ما سفر کرد
از عشق تو ای دل هوسباز
اون فرشته خو صرفنظر کرد
دنبال چه میگردی
اون رفته از این شهر
اون رفته از اینجا
بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا
از بس که تو آزردی دلش رو
گریوندی چشای خوشگلش رو
بدنبال هوس می رفتی آسون
نادیده گرفتی مشکلش رو
از بس که شبا نشسته بیدار
در ارزوی لحظه ی دیدار
از شدت تنهایی و غم شد
همسایه و همصحبت دیوار
خسته و افسرده شد از دست تو
غمگین و ازرده شد از دست تو
گفته به خود که محنت جدایی
بهتره از غصه ی بیوفایی
دنبال چه میگردی
اون رفته از این شهر
اون رفته از اینجا
بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا


از بس که پی هوای تازه
هر لحظه به یک بهانه رفتی
به عشق او نکردی اعتناییی
احساسش و بازیچه گرفتی
میون این کویر اون غنچه ی گل
نداشته بیش از این صبر و تحمل
شکسته عاقبت در قفس رو
گذشته زیر پا عشقو هوس رو
دنبال چه میگردی
اون رفته از این شهر
اون رفته از اینجا
بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا
از بس که پی هوای تازه
هر لحظه بیک بهانه رفتی
به عشق او نکردی اعتناییی
احساسشو بازیچه گرفتی
میون این کویر اون غنچه ی گل
نداشته بیش از این صبرو تحمل
شکسته عاقبت در قفس رو
گذشته زیر پا عشقو هوس رو
دنبال چه میگردی
اون رفته از این شهر
اون رفته از اینجا
بیهوده نکن کوشش که اون گمشده ی ما دیگه نمیشه پیدا
دیگه نمیشه پیدا
دیگه نمیشه پیدا
دیگه نمیشه پیدا
دیگه نمیشه پیدا
دیگه نمیشه پیدا


ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.20303606987Array ( [depedency load] => 0.00032806396484375 [music find] => 0.012417078018188 [t0.1] => 0.012421131134033 [artist musics] => 0.092314004898071 [rate] => 0.096177101135254 [sugesstion] => 0.10229015350342 [sync array] => 0.10249400138855 [titles load] => 0.10275197029114 [comments load] => 0.10311317443848 [best users load] => 0.20078802108765 [before view load] => 0.20078897476196 ) 0.2554