متن آهنگ Betars Az Man از Majid Kazemi

- Majid Kazemi

34 👁
اگر‌ حرفی‌ سرودی‌ روی‌ لب‌ها نيست‌
و زنگِ نعره‌یی‌ در گوشِ شب‌ها نيست‌
اگر اكنون‌ هجومِ دردُ تنهايی‌ست‌
اگر اميدِ من‌ اميدِ رؤيايی‌ست‌
نخواهم‌ رفت‌ ، خواهم‌ ماند
و روزی‌ با تو، خواهم‌ خواند
سرودی‌ را كه‌ از چشمم‌ نمی‌خواني‌
حديثی‌ را كه‌ جُز رؤيا نمی‌دانی‌

بترس‌ از من‌
بترس‌ از من‌
از اين‌ سيلِ جُدا افتاده‌ی‌ مغرور
بترس‌ از من‌
بترس‌ از من‌
كه‌ پُر كينه‌ نگاهت‌ می‌كُنم‌ از دور

ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
برايت‌ مهربان‌ بودم‌
تو مي‌دانستیُ نامهربان‌ بودی‌
به‌ پايت‌ زندگی‌ دادم‌
تو رنجم‌ دادیُ در فكرِ جان‌ بودی‌
گرفتی‌ هر چه‌ از من‌ بود
چنان دشمن‌ مرا پا بستیُ رفتی
چو ترسيدی‌ كه‌ بگريزم
پُلِ پيوندِ مان بشكستیُ رفتی‌

بترس‌ از من‌
بترس‌ از من‌
از اين‌ سيلِ جُدا افتاده‌ی‌ مغرور
بترس‌ از من‌
بترس‌ از من‌
كه‌ پُر كينه‌ نگاهت‌ می‌كُنم‌ از دور
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.47064614295959Array ( [depedency load] => 0.00034093856811523 [music find] => 0.089789152145386 [t0.1] => 0.089792966842651 [artist musics] => 0.26175808906555 [rate] => 0.26644396781921 [sugesstion] => 0.27635502815247 [sync array] => 0.30087399482727 [titles load] => 0.30113816261292 [comments load] => 0.30153107643127 [best users load] => 0.466313123703 [before view load] => 0.46631407737732 ) 0.5242