متن آهنگ Love Theme from The Godfather از Nino Rota

- Nino Rota

35 👁

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعدارسال

ارسال

0.36581492424011Array ( [depedency load] => 0.00033092498779297 [music find] => 0.028252840042114 [t0.1] => 0.028256893157959 [artist musics] => 0.2076849937439 [rate] => 0.21240091323853 [sugesstion] => 0.22234582901001 [sync array] => 0.24650096893311 [titles load] => 0.24676394462585 [comments load] => 0.24716377258301 [best users load] => 0.35581183433533 [before view load] => 0.35581278800964 ) 0.4202