متن آهنگ Shallow از Pentatonix

- Pentatonix

64 👁
Tell me somethin', girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin’ else you're searchin' for?

I’m fallin'
In all the good times
I find myself longing for change
And in the bad times, I fear myself

Tell me something, boy
Aren't you tired tryna fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keepin' it so hardcore?

I'm fallin'
In all the good times
I find myself longin' for change (For change)
And, in the bad times, I fear myself

I’m off the deep end, watch as I dive in
I’ll never meet the ground
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
Crash through the surface where they can't hurt us
We’re far from the Shallow now

In the sha-ha, sha-la-low
In the sha-sha-la-la-la-low
In the sha-ha, sha-ha-ha-low
We're far from the Shallow now

Hoo, huh, uh, huhh-ow
Huh, huhh-huhhh

I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface where they can’t hurt us
We're far from the Shallow now

Whoa, in the sha-ha, sha-la-low
In the sha-ha, sha-la-la-la-low
In the sha-ha, sha-ha-low
We're far from the Shallow now
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.45288491249084Array ( [depedency load] => 0.00035786628723145 [music find] => 0.032657861709595 [t0.1] => 0.032662868499756 [artist musics] => 0.22339987754822 [rate] => 0.23010993003845 [sugesstion] => 0.24004697799683 [sync array] => 0.26433300971985 [titles load] => 0.26458692550659 [comments load] => 0.26499485969543 [best users load] => 0.4474139213562 [before view load] => 0.44741582870483 ) 0.5084