متن آهنگ Chon Migzare Ghami Ni از pooria putak

- pooria putak

46 👁
جیم غین دال / پوتک / میگن با من زندگیت رو به راهه /
واقعا قد من اون تورو دوستت داره / یه ابر سیاه / باالی
خونه دائم / شبا با من اشکاشو میباره / چه دنیاییه همه
رفتن / شکستن دل کندن ای خدا / چشما که بستس
خداهم خستس ای خدای من / ولی یه جا نوشته که این
سرنوشت ماس و بس / چون میگذره غمی نیس / چون
میگذره مویی غم نیس / فکر نکن از چشمام انبوهی اشک
ریخت / بلند شو ادمه بده / مثل یه مرد که هیچ کوهی
خم نیس / مقصر خودت بودی که ندیدی / همین خوبه
که الان تو همه چیو فهمیدی / فقط یه سوال مشغولم
کرده / تو که شنا بلد نبودی پس چرا پریدی؟ / زندگیم
این سیگارو حبسه ، همین / شاید فکر کنی دنیام کوچیکه
بس که خری / تو با یه کیش بهتر از دو دست منی / بخند
بذار بهت بگن خجسته ترین / این شکست بعدی ام
میشکنه / درد دومی از قبلی ام بیشتره / ولی همش دنبال
مشکلی / از زندگیت بهم بگو که چیش بده؟ / میگی ماه
می شدم خاموش بودم / اگه یاد می شدم فراموش بودم /
هرجی بشم یه چیزی بد میشه / واسه بد شانسه خوبه بد
میشه / رفیقا میگن به پاش بسوز / از غم رفتنش نگذشت
حتی یه روز / شاید تو رابطه من صادق نبودم / اگه آدم
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
بودم که من عاشق نبودم! / چون میگذره غمی نیس /
چون میگذره غمی نیس / امید کو؟ همین بغلاس / دقیق
بگرد / لای همین ورقاس / جیب خالیتو ولش مغزتو
بچسب که همین مغز واست حکم طالس / تو غصه
میخوری و اون شاده / مهم نیس کی بی بیه و کی شاهه
/ زندگی شطرنجه توهم اینو بدون که سر تر از اون کیش
ماته / میگی برو حاجی خرم نکن / دیگه بیشتر از این پر
پرم نکن / میگم دیگه همه چیتو دادی بر باد / میگی ولم
کن دست از سرم بردار / میگم که چی انقد تو خودتی
خره؟ / میگی برو باشه زندگی تو بهتره / بخت ما یه سر
درده دورش یه هد بنده / بعضیا سیاه تر از عمو نوروز
اسفنده / ها / بیا فردارو قشنگ کنیم / به خدا فکر کنیم
و دلار و یه رنگ کنیم / بیا جوری بسازیم که خراب نشه /
کشت انگور تبدیل به شراب نشه / بیا آجرامونو از کوه
برداریم / تو حین سربازی فکر کنیم سرداریم / بیا دچار
هذیون نشیم / خودمون باشیم به هیچکی مدیون نشیم /
چون میگذره غمی نیس / چون میگذره غمی نیس / غمی
نیس...
ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.38166999816895Array ( [depedency load] => 0.00033688545227051 [music find] => 0.026398897171021 [t0.1] => 0.026401996612549 [artist musics] => 0.22672390937805 [rate] => 0.23112893104553 [sugesstion] => 0.24114799499512 [sync array] => 0.26563596725464 [titles load] => 0.26592993736267 [comments load] => 0.26637291908264 [best users load] => 0.37839293479919 [before view load] => 0.37839388847351 ) 0.4368