متن آهنگ Koodakane Kar از pooria putak

- pooria putak

41 👁
حس میکنم یه آدم تنهام / که فقط سیگار هست تا آخر
شب بام / حس میکنم که زمین گرد نی / حتی نمیتونه
رسمش کنه یه پرگار / چون که هرچی میگی نمیرسی
بهش / هرچی و هرچی دست میذاری سنگ میشه /
هرچی به خدا دل منم واست تنگ میشه / عمرا جز پدرم
مگه کسی مرد میشه عمرا / درد این روزاش بیشتر از یه
درده / چشاش خسته اس و تنش از نیش زدن میترسه /
میگی این همه مرد دارن کار میکنن / اینم یکیش هیش
حرف نزن این بیشتر از یه مرده / هه / اینم زندگی بیست
ماس / ولی تو با پیکت بزن هنوز چیپس تو ماست / خدا
رو شکر پر از ادعا و مغروریم / ولی واسه کاری واسه این
بچه ها مغلوبیم / تو این راه داده حتی جونشم / واسش
مهم نیست چشماش قطره خون بشن / بهش میگی خدا
روزی رسونه / ولی گلم زندگی نشد که فقط نون شب /
ولی یه اختالفی تو این روزی ها هست / که نمیذاره بذارن
روی پیروزی ها دست / دست خوش زندگی / بد گیری رو
ما / ما که حتی با زندگی درگیریم روی ماه / حس میکنم
یه آدم تنهام / که فقط سیگار هست تا اخر شب بام / حس
میکنم که زمین گرد نی / دیگه نمیتونه رسمش کنه یه
پرگار / چون که هرچی میگی نمیرسی بهش / هرچی و
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود
هرچی دست میذاری سنگ میشه ؟؟؟ / هرچی به خدا دل
منم واست تنگ میشه / عمرا جز پدرم مگه کسی مرد
میشه عمرا / اونی که زندگیشو به درد پرداختو میگم /
اونی که آجرای این ویالرو ساختو دیدم / گناه اون چیه
که اینجوری شدش / گناه اون چیه که نافشو با باخت
بریدن؟ / میگی خدا دوسش داره سختی بهش داده / داره
نگاه میکنه به چشماش حتی وقتی که خوابه / پس چی؟
اون بچه پولداری که باالی شهره / خدا اونارو دوست نداره
و فقط مال پایینه شهره؟ / نه! ولی صداقت تا کجا؟ / قضایا
چیز دیگس قضاوت با شما / من که حرف بزنم... / نشون
میدن قدرت مردا... / به خدا مشکل ما مدل مو و تتو نیس
/ بوسه ی دو عاشق روی نیمکت زیر پرتو نیس / مشکل
ما حتی حکمت های اون باالیی نیس / مشکل ما تویی
خود تو / حس میکنم یه آدم تنهام / که فقط سیگار هست
تا اخر شب بام / حس میکنم که زمین گرد نی / دیگه
نمیتونه رسمش کنه یه پرگار / چون که هرچی میگی
نمیرسی بهش / هرچی و هرچی دست میذاری سنگ
میشه ؟؟؟ / هرچی بخدا دل منم واست تنگ میشه / عمرا
جز پدرم مگه کسی مرد میشه عمرا...
ریتم
با نصب اپلیکیشن ما دیگه نیازی به جستوجوی متن آهنگ ها ندارید
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.92939615249634Array ( [depedency load] => 0.00037908554077148 [music find] => 0.63824605941772 [t0.1] => 0.63825106620789 [artist musics] => 0.79802107810974 [rate] => 0.80399703979492 [sugesstion] => 0.81566500663757 [sync array] => 0.81596708297729 [titles load] => 0.81626009941101 [comments load] => 0.81673097610474 [best users load] => 0.92597007751465 [before view load] => 0.92597317695618 ) 1.0260