متن آهنگ Y از pooria putak

- pooria putak

49 👁
اگه تو پایی من پایه تر از تو / شوخی رو وا نکن / ندارم
نای ترحم / حتی نمیتونم کنار بیام با یه تلنگر / هرکی
باهام در افتاد بدتر ترک خورد / وسواس دارم تو کار شدید
/ نه میخوام امینم شم نه توپاک جدید / بردارید ببرید
همش مال خودتون / ما آشغالیم اصا / کره اس کار
خودتون / خوش نیست حال و احوالم / باال تنه لخت /
پایین با یه شلوارم / فاز گنکستری / دیترویدی / حال
نمیکنم با این فنای پینک فلویدی / آرزوت اینه که رو
بیلبوردی / پوستر هات همه جا با فنات یه جین لوردی /
ولی اینو بدون که جات رو دیلدوعه / ادعات Dota پاره
ات کرده مینه سی کیل دوعه یو / میری تو حس و
میگیری کام / وقت عمل عیزی بیری میری میمیری باهام
/ میبینی باز مام جام میزنیم با دونالد ترامپ / رایم میزنیم
و درام درایک بانک میزنیم / راک بی تب نی و راست بگم
اینو / فاک بهت همین و / فاک یو / بیت یه شکل جریان
با تنوع / ما رو دیدی نکن دور و بر ماها تردد / حرفه ای
ایم تو کارمون داریم تبهر / مث نور میدرخشیم داریم تأللو
ریتم
بدون زحمت، متن تمام آهنگ های خود را داشته باشید
دانلود
/ استودیو ها مایکشون رو با صدای ما تبرک میکنن /
شفابخشه اونجایی که تنم خورد / رپ فارس چیه اونا
بهترن خب / به جایی نمیرسیم با فنای با تعصب / پس
کی تو این رپ میاد یه تولد / همه هم دیگه رو دارن
میکنن تمسخر / ایران با هزار سال فرهنگ و تمدن / ببند
اون دهنتو / کدوم دوغ؟ / کدوم کشک؟ / لش رو فرش
افتاد قش مش کرد پشمن اینا / گشت تو کشفم اینا /
کفشم لویی لش ترین ها / اومدم جشن نگیرا / مشقن اینا
حاجی تهش من اینارو میکنم / جابر و ابولو / حتی یادش
نیاد شناسنامه اش صادره از کجاست / همینجوری باالییم
نیازی نیست دعا / ما از خودمون کردیم یه یه سری
حرکات رو جدا / نیستم اهل پند و پند / نمیکنم با شماها
من جر و بحث / دور کردیم از خودمون یأس و هرچیز
نحس و بعد... آه / خداوکیلی رپ فارس کسشعری بیش
نیست...
ریتم
دانلود

دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال


ارسال

ارسال

0.43307185173035Array ( [depedency load] => 0.00030303001403809 [music find] => 0.025827884674072 [t0.1] => 0.025831937789917 [artist musics] => 0.21791982650757 [rate] => 0.22251296043396 [sugesstion] => 0.23217582702637 [sync array] => 0.26005101203918 [titles load] => 0.26031184196472 [comments load] => 0.26075792312622 [best users load] => 0.42900204658508 [before view load] => 0.4290030002594 ) 0.4866