متن آهنگ 주인공 از SUNMI

- SUNMI


8 👁


내 몸이 확
머리가 휙
돌아가 어때
지금 기분이
우리는 마치
자석 같아
서로를 안고
또 밀쳐내니까
너는 날 미치게 하고
정신 못 차리게 해
그래 알겠지 넌 참
날 기가 막히게 해
너는 날 춤추게 하고
술 없이 취하게 해
그래 알겠지 넌 참
착한 날 독하게 해
우리 둘만의
이 영화에
진짜 주인공은 너였어 baby
그래 넌 오늘도 너답게
화려한 주인공처럼
그저 하던 대로 해
그게 악역이라도
나를 슬프게 해도
넌 너여야만 해
내가 아플지라도
슬픈 엔딩이라도
the show must go on
the show must go on
너는 늘 끝장을 보고


모든 걸 덮으려 해
왜 날개를 달아주고
추락하자 해
너는 늘 착하지 라며
날 눈물 삼키게 하잖아
그래 알겠지 알겠지
넌 날 혹하게 해
우리 둘만의
이 드라마에
진짜 주인공은 너였어 baby
그래 넌 오늘도 너답게
화려한 주인공처럼
그저 하던 대로 해
그게 악역이라도
나를 슬프게 해도
넌 너여야만 해
내가 아플지라도
슬픈 엔딩이라도
the show must go on
the show must go on
그저 하던 대로 해
그게 악역이라도
나를 슬프게 해도
넌 너여야만 해
내가 아플지라도
슬픈 엔딩이라도
the show must go on
the show must go on
you must go on

ریتم
با ما متن تمام آهنگ ها را داشته باشید
دانلود
دانش خود را به اشتراک بگذارید
اگر ترجمه این جمله را میدانید برای کمک به بقیه کاربران آن را ترجمه کنید.
ارسال
جمله بعد

ارسال نظر
ارسال

آرش ای پی
آرمین
محبوب ترین ها
SUNMI

ارسال

ارسال

0.15069198608398Array ( [depedency load] => 0.00032997131347656 [music find] => 0.026319980621338 [t0.1] => 0.026323080062866 [artist musics] => 0.099031925201416 [rate] => 0.10294485092163 [sugesstion] => 0.10905194282532 [sync array] => 0.10926294326782 [titles load] => 0.1095118522644 [recent load] => 0.11004304885864 [comments load] => 0.11039686203003 [best users load] => 0.148756980896 [before view load] => 0.14875888824463 ) 0.1983